อารมณ์ของไก่ซารามอ

posted on 14 Apr 2010 15:48 by saramor

ข้อความนี้ คัดบางส่วนมาจาก Jerry's Seramas ที่ลงไว้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ปี 2008

ว่าด้วยเรื่อง อารมณ์ หรือลักษณะนิสัย (temperament) ของไก่ซารามอว่า เป็นลักษณะสำคัญ

มากๆ ส่วนหนึ่งของไก่ซารามอ นอกจากรูปร่างแล้ว คือ เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ

ของตัวไก่ซารามอเอง และจากการฝึกฝนของผู้เลี้ยง การคัดเลือกไก่ซารามอที่มีนิสัยเรียบร้อย

และเป็นมิตรเป็นเรื่องทีต้องให้ความสำคัญมากๆ ในการที่จะคัดเลือกมาจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อที่จะ

รักษาลักษณะทางอารมณ์ที่สำคัญนี้ไว้อย่างดีที่สุด และให้มีการถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไป

เพราะว่ายีน และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมีบทบาทหรืออิทธิพลอย่างมากต่อลักษณะ

ทางอารมณ์ของไก่ซารามอในแต่ละรุ่น นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ไก่ซารามอ

ควรถูกนำ ไปโชว์ตัวบ่อยๆ ตั้งแต่ยังรุ่นๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับการถูกจับไปประกวด (handling)

รวมทั้งการที่ต้องเผชิญคนจำนวนมากๆ ที่จะมามุงดูในงานประกวดที่จะมีขึ้นในเวลาต่อไป

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องเริ่มมีการจับตัวหรือการควบคุมพฤติกรรมเพื่อการประกวด

รวมทั้งการฝึกด้วย โดยต้องทำตั้งแต่อายุน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการฝึกแบบนี้ ไก่ซารามอ

ที่มีนิสัยก้าวร้าว จิกตีผู้ที่จับประกวดจะต้องถือว่าใช้ประกวดไม่ได้ และจะต้องไม่นำไปผสมพันธุ์ต่อ

ไก่ซารามอที่ไม่เชื่อง มีนิสัยหวาดกลัว พยายามหนีออกจากกรง หรือหนีผู้จับประกวดก็ถือว่า

ใช้ประกวดไม่ได้เช่นกัน เฉพาะไก่ซารามอที่มีนิสัยสงบเรียบร้อย และเป็นมิตรเท่านั้นที่จะใช้ในการ

ขยายพันธุ์ต่อและประกวด

นี่เป็นส่วนน้อยนิดเท่านั้น ยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมาก แล้วจะทยอยลงในโอกาสต่อไป

Comment

Comment:

Tweet