ยีนมรณะในไก่ซารามอ

posted on 25 May 2010 20:39 by saramor

คำเตือนจาก Stapo's Seramas (Ireland)

ขอเตือนท่านทั้งหลายว่า ไข่ไก่ซารามอมีชื่อเสียงในทางไม่ดีเกี่ยวกับการที่ฟักได้ยาก แม้ว่าจะเป็น

ไข่ที่มีเชื้อ ๑๐๐% และแม่ไก่ฟักเอง ไก่ซารามอมียีนมรณะหรือยีนด้อยที่สามารถทำให้ตายได้ (Dilute

Lethal Gene) อยู่ในตัวไก่ซารามอทุกตัว หมายความว่า ลูกไก่บางตัวจะตายอยู่ในไข่ และบางตัวจะตาย

หลังจากฟักออกจากไข่ได้ไม่นาน แม้ว่าคุณจะสร้างสภาพแวดล้อมของการฟักไข่ไก่ซารามออย่างดีที่สุด

แล้วก็ตาม คุณก็ไม่สามารถจะคาดหวังอัตราการฟัก ๑๐๐% จากไก่ซารามอได้ แม้ว่าคุณกำลังพยายาม

อย่างหนักในการพัฒนาสายพันธุ์และการพยายามเพิ่มปริมาณผลผลิตในการฟักไข่ไก่ซารามอเพียงใด

Comment

Comment:

Tweet